Allmän information

Världens blomma startades 2005 och är ett personalkooperativ. Vi har 30 barn totalt på två avdelningar.
Lillblomman med 12-13 barn för 1-3 åringar. 3 pedagoger
Storblomman med 21 barn för 4-5 åringar. 3 pedagoger
Personalgruppen består också av en förskolechef samt en kokerska.
Vi lagar vegetarisk mat och fisk. Vi använder ekologiska varor och bakar också vårt eget bröd.
Sammanlagt pratar vi 9 olika språk, svenska, engelska, swahili, persiska, arabiska, assyriska, bosniska, portugisiska och spanska.
Vi har egen kö dit du kan anmäla ditt intresse. Fyll i de uppgifter vi efterfrågar när du klickar på ” Ställ ditt barn i kö” som du finner på startsidan. Du kan förstås också besöka oss. Ring förskolechefen och boka en tid.

En vanlig dag

Förskolan öppnar

För närvarande är våra öppettider 6:30 – 17:15
Vi anpassar oss efter föräldrars behov därför kan de variera från termin till termin.

Vi äter Frukost

Frukost serveras kl. 8-8.30.
För att få matro vill vi undvika lämning mellan dessa tider och att barnen som ska äta lämnas på förskolan 10 minuter i 8.

Efter frukost. Olika aktiviteter

Efter frukost delar vi oss på de olika avdelningarna och det är fri lek utomhus eller inne fram till ca 9.30. Alla barn ska vara lämnade senast 9.15.
Nu startar den planerade pedagogiska verksamheten i form av olika aktiviteter som pågår fram till lunch och någon gång mellan 9.30 – 11.30 har vi samling och fruktstund.

Vi äter lunch

11.30 – 12 serveras lunch.Barnen kan hämtas tidigast 12.15, detta för att få en så lugn matstund som möjligt

Efter lunch. Vi sover eller vilar

Efter lunch sover de små barnen och de äldre vilar en stund till musik. Därefter fortsätter en lite lugnare stund med bokläsning eller massagesaga. Efter vilan får barnen välja mellan olika aktiviteter fram till mellanmålet.

Vi äter Mellanmål

Mellanmål serveras kl 15.

Sen eftermiddag

Fri lek ute och/eller inomhus avslutar dagen.

Stängningstid

Barnen hämtas senast den stängningstid vi har.

Personalen

Lillblomman

Behnaz. Utbildad barnskötare, startade förskolan 2015 och ledamot i förskolans styrelse. Från januari 2016 kommer hon att vara förskolans kock och matansvariga.
Assia. barnskötare
Susanne. förskollärare

Storblomman

Fatma. Utbildad barnskötare, startade förskolan 2015 och ledamot i förskolans styrelse.
Rana. Utbildad barnskötare, anställd sedan september 2014
Samar. förskollärare

Sammanlagt pratar vi 9 olika språk, svenska, engelska, swahili, persiska, arabiska, assyriska, bosniska, portugisiska och spanska.

Pedagogisk Verksamhet

Världens blomma bedriver en planerad och målinriktad pedagogisk verksamhet med Lpfö-98 som utgångspunkt. (Läs mer om Lpfö-98, skollagen på skolverkets webbplats)
Vår vision är att den mötesplats som Världens blomma utgör ska vara den grogrund barn behöver för att börja förstå att allt hänger ihop - Respekt till livet och det som lever. Vi ser oss som ett växthus där ”små blommor” från jordens alla hörn träffas, växer och utforskar världen tillsammans. Nyfikenhet, trygghet, glädje och empati är våra ledord för lek och lärande såväl inne som utomhus.
Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande och trygghet är grunden i vårt arbete. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Vi strävar efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga chans att utvecklas efter sina förutsättningar, intressen och behov. På så sätt tror vi att barnet får en bra grund att förstå både sig själva och sin omvärld.
När vi formulerade vår profil utgick vi från generella behov i den miljö vi verkar i, vår samlade kompetens samt det vi tycker är den största utmaning mänskligheten har framför sig - miljön och klimatet. Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Verksamheten skall också hjälpa barnen att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens.

Profil:

r Ekologi och hållbarhet

Hur skapa förståelse kring att allt hänger ihop för yngre barn? Vi tror att det är viktigt att vi är goda förebilder i det dagliga livet. Vi källsorterar och barnen går turvis med och lämnar soporna på den sopsorteringsplats som finns i området. På så vis tänker vi att de också kan påverka sin familj att göra detsamma. Vi har börjat odla, till en början våra egna kryddor och en del grönsaker samt blommor och vi ämnar succesivt att utöka odlingarna till en sinnenas trädgård. Både för att göra gården vackrare men också för att skapa vår egen lärmiljö när det gäller växternas kretslopp. Vi bereder jorden, sår, planterar, sköter om, skördar och äter. Vi kan också på nära håll följa årstidens växlingar och hur de påverkar växt- och insektslivet. Vårt mål är också att förskolan arbetar enligt Grön flagg. Vi deltar i Botaniska trädgårdens pedagogiska aktiviteter för förskolebarn och har upprättat en dialog med dem för att lära oss själva som personal mer.

Höstplantering av tulpanlökar

k Kommunikation och språkutveckling

Flertalet av våra barn har andra språk än svenska som modersmål. Många av familjerna är dessutom nyanlända vilket gör att det ställs stora krav på oss att finna former för kommunikation så att barnens språk utvecklas. Sång, rim och ramsor, böcker och berättelser har en central plats i den dagliga verksamheten. Genom drama, kanske att gestalta en saga via handdockor tränar barnen både förståelse och interaktivitet. De lär sig att uttrycka och tolka känslor och de tränar samtidigt förmågan i att sätta sig in i hur andra personer kan tänka, känna sig och agera. På så sätt utvecklas barnets empatiförmåga. Genom dramaövningar eller när de uppträder inför varandra stärks också koordinationsförmågan, kropps- och rumsuppfattningen. Böcker, sagor och berättelser är ett sätt att få och dela erfarenheter. Det stimulerar fantasin och skapar en nyfikenhet för läsning, det skrivna språket och inte minst i att uttrycka sig. I många kulturer där våra barn kommer ifrån är berättartraditionen mer framträdande än den att läsa högt ur böcker. Vi blandar dessa former ofta med hjälp av ”flanosagor”. Med bildernas hjälp kan även de som inte förstår svenska så bra hänga med i handlingen. Vi ser också vikten av att boken och läsandet introduceras tidigt så att barnen hinner få det förhållande till läsande och till böcker som utgör en så viktig del i senare skolgång.

Rörelse och musik

Vi har ett stort rum med möjlighet till rörelse och dans och med musikens och rytmernas hjälp inbjuds varje barn att finna sin kropps uttryckssätt. Aktivitet följs av vila och avslappning. Vi lär oss att kunna skilja på spänning/avspänning ibland gör vi det i form av yoga och ibland i form av de uppskattade massagesagorna.
När barnen masserar varandra under lugna och trygga förhållanden får de chans att komma i nära kontakt med sina kamrater. Det stärker i sin tur barnens förmåga till empati.
Musik liksom skratt är ett universalspråk. Vi vill att barnen ska få uppleva den glädje som att sjunga tillsammans ger. Det stärker vikänsla och gemenskap. Vi upplever att sången är ett mycket effektivt redskap i språkutvecklingsprocessen. Till en början kanske barnet inte förstår texternas innebörd men genom att först nynna med i melodierna kommer snart också viljan att uttala orden som i sin tur leder till att de blir aktiva och begripliga. Vi är glada över att ha pedagoger som har såväl drama som musik i sina utbildningsprofiler.

Skapande verksamhet

Att skapa är spännande och ger många skiftande möjligheter att uttrycka känslor och sinnesstämningar. Att få uttrycka sig i bild och form är ett sätt för barnen att öva sin iakttagelseförmåga men det är också en viktig kanal för att få ge utlopp för känslor när orden inte räcker till. Vi arbetar med skapande verksamhet av olika slag. Förutom att finmotoriken utvecklas, utvecklas samtidigt barnens fantasi och kreativitet vilket stärker deras självkänsla. Vi ger barnen möjlighet att prova olika material och metoder. Papper, kritor, färgpennor, tejp, klister, play-doh, och bivax finns alltid tillgängligt på avdelningarna men vi har också en ateljé avsedd för målning med vattenfärger samt ett rum för byggen/konstruktioner i olika material. Här tränar vi också matematik under mer ordnade former. Barnens färdiga produkter är betydelsefulla och vi tar dem på allvar. Vi pratar inte om dem i termer av snygga, vackra eller fula men vi uppmuntrar barnen att samtala och fantisera kring deras olika alster och vi hänger upp dem på väggarna. De utgör också en viktig del i vår dokumentation.

Naturen

En dag i veckan har vi utflyktsdag. Då har barnen en liten matsäck i sina ryggsäckar och vi går oftast till skogen. Vi vill inspirera barnen till att våga utforska naturen och lära dem att känna respekt för djur och natur. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Sveriges unika allemansrätt är ingen självklar företeelse och vårt mål är att ge en första miljöfostran där de lär sig att respektera och ta ansvar så att vikten av att vårda naturen blir naturlig. Många av våra familjer kommer från länder där skogen och dess djur innebär fara. Vår uppgift blir också att visa på att skogen inte utgör en plats där man överfalls av giftiga kryp eller farliga rovdjur. Istället är naturen ofta en inbjudande lekplats som utmanar fantasin och ger möjlighet att ge fritt spelrum för fysiska lekar. Genom att bara röra sig i terräng med skiftande underlag i naturliga eller uppbyggda hinderbanor tränar vi genom balans, krypande, klättrande och hoppande barnens grovmotorik. De lär sig att samarbeta, vänta på sin tur och följa instruktioner. I skogen kan vi också plocka pinnar, kottar, stenar, mossa etc för att uppleva och synliggöra vardagsmatematiken såsom mängd/antal, vikt, längd och volym. Det vi samlar kan också användas som komponenter i skapande arbeten när vi kommer hem.

Samlingen

Samlingen ger gruppen en stund av gemenskap vilket stärker gruppkänslan. Barnen tränas i att lyssna, tala i grupp, koncentrera sig och i att vänta. Turtagande är ingen självklar förmåga men en viktig komponent för att utvecklas som social person. Samlingarna är oftast på morgonen när alla har kommit. Det ger oss en gemensam start på dagen där varje barn uppmärksammas, både de som är närvarande och de som inte är det. Samlingen kan användas som förberedelse och avstamp inför dagens aktiviteter och eller att bara samtala kring händelser eller någons upplevelse av något. Samlingen ska ge barnen utrymme att uttrycka sina åsikter men också till att lyssna till andras.

Teater, konserter & studiebesök

Vi tar del av det kulturutbud som erbjuds inom staden i form av teater och konserter. Alla barn får gå på några av dessa aktiviteter någon gång per termin. Att gå till biblioteket är en regelbundet återkommande aktivitet. Ibland för att låna eller lämna tillbaka böcker. Ibland för att delta i sagostunder. Vi uppmuntrar också föräldrarna att gå till biblioteket och låna samma böcker som vi för tillfället läser på sina respektive modersmål.

Den fria leken

Leken är den viktigaste delen i ett barns utveckling, lärande och sociala kompetens. Leken är barns ”arbete”. Genom leken stimuleras fantasin, inlevelsen, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.
Genom den gestaltande leken uttrycker och bearbetar barnet upplevelser känslor och erfarenheter. Det är pedagogernas ansvar att stimulera barnen till sådan lek och det ligger också på deras ansvar att vara observanta på den information lekens innehåll berättar.
Vi uppmuntrar och försöker stimulera barnens lek så mycket som möjligt. Vi är också uppmärksamma på att roller inte fixeras vid könsstereotypa mönster.

Dokumentation

Personalen använder flera metoder för att dokumentera barnens utveckling. Vi använder oss av portfoliometod både i pärmar/mappar och iPad där vi samlar barnets teckningar, foton, självporträtt, skrivövningar mm.

Måltider

Vi vill att måltiden skall vara en lugn och trevlig stund. Barn o pedagoger har en bestämd plats och vi blandar åldrar och barn så att det vid varje bord kan föras ett samtal. Då vi har egen kokerska som lagar vår mat fylls lokalerna av aptitretande dofter och kryddorna kommer många gånger från vår egen trädgård. Barnen får träna sig i att skicka maten till varandra och vänta på sin tur. De ska våga smaka på maten och lära sig ett bra bordsskick. Varje bord eftersträvar att alla avslutar måltiden tillsammans även om alla äter olika fort. Alla dukar av sin tallrik och de äldre barnen ansvarar turvis om att duka och duka av resterande mat samt torka bordet.

Avoch påklädning

Barnen får så långt som möjligt klä på sig själva. Träna på att ta på sig kläder i rätt ordning, knäppa knappar, dra upp dragkedjor och få skor på rätt fot. De större barnen ska också kunna anpassa kläder efter väderlek. Vi hjälper till när det behövs men målet är att barnen skall bli självständiga och utveckla en tro på sin egen förmåga. När vi går in får barnen ställa sig i kö och vänta på sin tur att gå in och ta av sig skorna innan man kan fortsätta in för att ta av sig resten av kläderna. De får själva hänga upp sina kläder och de får känna efter om de är blöta och om något behöver hängas upp i torkskåpet, självklart med en vuxen till hands om det behövs.

Teman

Under varje termin arbetar vi med ett eller flera teman. Vi försöker vara lyhörda kring barnens nyfikenhet och frågor för att utifrån dem skapa teman. Temaformen ger ny kunskap ett sammanhang och gör det lustfyllt för barnen. Att arbeta temainriktat ger oss möjlighet att gå djupare in på olika ämnen. I temaarbetet använder vi oss av många olika uttrycksformer såsom läsning, teater, bild, form, skapande mm. Sniglar är fascinerande

Föräldrar

Vi förväntar oss att du respekterar de tider för hämtning och lämning vi angett men Du är hjärtligt välkommen att komma in och prata en stund när du antingen lämnar eller hämtar ditt/dina barn.
Vi förväntar oss att du deltar på föräldramöten en gång/termin samt att du också kommer till drop in och andra familjeaktiviteter vi brukar arrangera.
Du kommer också att inbjudas till ett utvecklingssamtal som vi har för de äldre barnen på hösten och för de små på våren. För 6-åringarna som startar i förskoleklass kommande höst kommer vi också att erbjuda ett avslutningssamtal.
Du som förälder/vårdnadshavare har följande ansvar:

  • Att lämna och hämta ditt/dina barn de tider du angett.
  • Att barnet/barnen har kläder och skor anpassade för årstid och väder.
  • Att kläder och skor är märkta med namn.
  • Att barnet/barnen har ombyteskläder.
  • Att du lämnar blöjor om ditt barn använder blöjor.
  • Att lämna arbets- eller studieintyg.
  • Att lämna inkomstuppgift och betala din avgift senast den 30:e varje månad. Vi tillämpar Göteborgsstads taxor för förskolan.

Föräldraråd

På föräldramötet hösten 2015 valde vi för första gången ett föräldraråd. Rådet består av tre föräldrar som väljs för ett läsår i taget. Rådet träffar förskolechefen efter önskemål men minst en gång/termin för att framföra, diskutera angelägna frågor/ämnen. Se anslagstavlan inne på förskolan för vidare information.